TURKISH FOLK MUSIC

BIBLIOGRAPHY

Ahmed Adnan Saygun, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlari Hakkinda Bazi Malûmat, Istanbul, 1937.

Ahmed Adnan Saygun, Béla Bartok's Folk Music Researc in Turkey, Budapest, 1976.

Ata Terzibasi, Kerkük Havalari, Istanbul, 1980

Béla Bartók, (Çev. Bülent Aksoy), Küçük Asya'dan Türk Halk Musikisi, Istanbul, 1991

Enver Behnan Sopolyo, Halk Ninnileri, Istanbul, 1937

Cahit Öztelli, Evlerinin Önü Halk Türküleri, Istanbul, 1982

Etem Ruhi Üngör, Karagöz Musikisi, Ankara 1989, Kültür Bakanligi Yay

Ferruh Arsunar, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler, Cilt, Ankara, 1948.

Ferruh Arsunar, Gaziantep Folkloru, Istanbul, 1962

Halil Bedi Yönetken, Derleme Notlari, Istanbul, 1966.

Hikmet Dizdaroglu, Halk Siirinde Türler, Ankara 1969.

Laurence Picken, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

Mahmut Ragip Gazimihal, Asya ve Anadolu Kaynaklarinda Iklig, Ankara, 1958.

Mahmut Ragip Gazimihal, Türk Vurmali Çalgilari, Ankara, 1975.

Mahmut Ragip Gazimihal,, Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarimiz, Ankara, 1975

Mahmut Ragip Gazimihal,, Türk Nefesli Çalgilari, Ankara, 1975.

Mahmut Ragip Gazimihal, Musiki Sözlügü, Ankara 1961.

Martin Stokes, The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey, Oxford, 1992.

Mehmed Fuad Köprülü, Türk Saz Sairleri, C. I-V, Ankara 1962-1965.

Mehmed Fuad Köprülü, Edebiyat Arastirmalari, Ankara 1966.

Mehmet Halit Bayri, Istanbul Folkloru, Istanbul, 1947

Mehmet Güntekin, "Karagöz Musikisi", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, C.4, s.449-451

Mehmet Özbek, Folklor ve Türkülerimiz, Istanbul, 1981.

Melih Duygulu, Alevi-Bektasi Müziginde Deyisler, Istanbul 1997.

Metin And, Oyun ve Bügü, Istanbul, 1975.

Muammer Sun, TRT I. Folklor Derlemesi, Ankara

Muzaffer Sarisözen, Türk Halk Musikisi Usulleri, Ankara 1962.

Muzaffer Sarisözen, Yurttan Sesler, Ankara 1952

Necdet Hasgül, "Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalari", Dans, Müzik, Kültür, Sayi 62, s.27-49

Neriman-Nida Tüfekçi, Memleket Türküleri, Istanbul 1964.

Nida Tüfekçi, "Asiklarda Müzik", II. Milletlerarasi Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1983, C. 3, s.325-340.

Onur Akdogu, Türk Müziginde Türler ve Biçimler, Izmir 2003

Pertev Naili Boratav- Halil Vedat Firatli, Izahli Halk Siiri Antolojisi, Ankara 1943. Laurence Picken, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

Sadik Yigitbas, Dil-Din-Musiki, Istanbul, 1968

Sadi Yaver Ataman, Anadolu Halk Sazlari/Yerli Musikiciler ve Halk Musikisi Karakterleri, Istanbul, 1938.

Süleyman Senel, Trabzon Bölgesi Halk musikisine Giris, Istanbul, 1994

Ursula und Kurt Reinhard, Musik der Turkei, Band 2, Verlag

Yusuf Ziya Demirci, Anadolu Köylerinin Türküleri, Istanbul, 1938.